I. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Платформата “DO MOMENTS”, находяща се на уеб адрес https://www.domoments.eu (Сайта) е собственост на Дора Пенева с ЕИК 180867527 (Собственик), регистрирана спрямо законодателството на Република България. При използването на Сайта и тълкуването на настоящите Общи условия следва да се прилага законодателството на Република България.
 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
  • Наименование на Доставчика: Дора Пенева
  • Седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба бл.41 вх.Б ап.13
  • Адрес за упражняване на дейността: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба бл.41 вх.Б ап.13
  • Данни за кореспонденция: hi@domoments.eu, гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба бл.41 вх.Б ап.13
  • Надзорни органи:
   (1) Комисия за защита на личните данни
   Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
   Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
   Уеб сайт: www.cpdp.bg
   (2) Комисия за защита на потребителите
   Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22
   Уеб сайт: www.kzp.bg
 3. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
  • „Потребител“ – физически лица, използващи Сайта.
  • „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Сайта приема при използването на последната.
  • „Услуга“ – услуги, предоставяни чрез Сайта.
 4. Сайтът и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на Сайта предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Сайта, той има право да се въздържа от използването ѝ, а в противен случай автоматично се констатира приемането на всички условия. С всяко използване на услугите на уебсайта https://www.domoments.eu, включително с отварянето на интернет страницата или чрез натискане на интернет препратка от заглавна или която и да е друга страница от сайта, Потребителят декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите общи условия.

II. СИГУРНОСТ

 1. Сайтът съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.
 2. Собственикът не гарантира постоянното функциониране на Сайта.

III. ДОСТЪП

 1. Собственикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целият Сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 2. Собственикът си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в Интернет, които се контролират от Собственика. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 3. Собственикът си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в Интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Компанията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

 1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква такава.
 2. За да използва Услугата, Потребителят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
 3. Паролата за отдалечен достъп се определя от Потребителя чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.
 4. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 5. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 6. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 7. В случай че за регистрация на Потребителя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.
 8. Потребителите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
 9. Договорът се сключва на български език.
 10. Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
 11. Страна по договора с Доставчика е Потребителят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
 12. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването ѝ се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
 13. За сключването на този договор Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.
 14. В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Потребителя, договорът за използването ѝ се счита за сключен от момента на първото ѝ използване от Потребителя. В този случай настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на Доставчика от Потребителя до момента на преустановяване на използването.
 15. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 16. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.
 17. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено уведомление до Доставчика на електронната поща на Доставчика: hi@domoments.eu.
 18. Алинея IV.16. не се прилага в случай, че услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика. Изпълнението на услугите се счита започнало и изпълнено изцяло с предоставяне на онлайн достъп до избраното от Потребителя Обучение и вход в системата от страна на Потребителя с потребителско име и парола. Със съгласието си с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

V. ПЛАЩАНЕ С ДЕБИТНА/КРЕДИТНА КАРТА ПОСРЕДСТВОМ V-POS

 1. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa, Mastеrcard, Bcard.
 2. Трансакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 3. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2000 лв.
 4. Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 5. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

VI. ОТГОВОРНОСТ

 1. Собственикът прави всичко възможно, за да гарантира качеството и истинността на информацията, предоставена чрез Сайта. Цялата информация на Сайта не е предназначена да бъде заместител на професионален медицински съвет, диагноза, лечение, правна, финансова, счетоводна или друга консултация. Собственикът и/или лицата, посочени като автори на информацията в Сайта, не поемат отговорност за приложението на информация от Сайта от страна на Потребителя. Ако не сте сигурни в приложението ѝ, следва да извършите допълнителна консултация със специалист по отношение на тази информация.
 2. Информацията, предоставена на Сайта, може да бъде обща и абстрактна. Правилното ѝ прилагане в практиката зависи от правилната квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Сайта. Това е причината, поради която Собственикът не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя да настъпят вреди.
 3. Изпращайки материали до който и да е от сървърите на които се намира Сайта, чрез електронна поща или през Сайта включително, но не само, Потребителят се задължава:
 • Материалите и информацията в/с тях да не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
 • Да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
 • Да публикува материали и информация в/с тях, които притежава или има неограничени права да ги предоставя. С акта на публикуване на материал, който е обект на авторско право, Потребителят отстъпва неизключително право на ползване на Собственика по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права. Компанията не използва публикуваните от Потребителя материали за стопанска дейност и не дължи възнаграждение на Потребителя.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. При изпращането на информация, представляваща лични данни, до сървърите на https://www.domoments.eu от страна на потребителя, Собственикът като регистриран администратор на лични данни се задължава да обработва информацията в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, за целта на платформата и без да я предоставя на трети лица.
 2. При публикуването на информация на интернет страницата https://www.domoments.eu в достъпните за всички потребители секции, Потребителят не е длъжен да предоставя свои лични данни. В случай, че Потребителят прецени да публикува информация за себе си, чрез която може да бъде идентифициран пряко или непряко, той извършва това на своя отговорност и не се ползва от защитата, предоставяна от Собственика относно личните данни.

VIII. „БИСКВИТКИ”

 1. Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

IX. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Публикуваната на Сайта информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от Собственика, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или други неточности, Потребителят има възможност да се обърне към Собственика и да посочи несъответствието. Собственикът си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 1. Собственикът запазва правото си да променя или подновява настоящите Общи условия, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Сайта.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Всички елементи на съдържанието на Сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост и са притежание на Компанията и/или нейните партньори, предоставили за публикуване съответните материали.
 2. Потребителят има неизключителното и непрехвърлимо право да използва, даунлоудва, съхранява, зарежда на екран и принтира съдържанието на Сайта за лични нетърговски цели.
 3. Потребителят има право да използва заглавие и/или част от текст от Сайта в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на Сайта, при условие че това не причинява вреди за Собственика, при запазване обозначаване на името на Сайта и посочване на електронна препратка към нея. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда Потребителя в заблуждение по отношение на Собственика и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Собственика и/или неговите партньори интерфейс.
 4. Информацията, получена чрез RSS канал, не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Собственикът си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.
 5. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на информацията, публикувана на Сайта, извън посочените в чл. 2, 3 и 4 на настоящия раздел от Общите условия, се изисква изрично писмено разрешение на Собственика. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на Сайта без посоченото изрично писмено разрешение на Собственика.
 6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при ползване на Сайта.

XII. ОБРАТНА ВРЪЗКА И КОМУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Собственикът гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя. След като последният регистрира своя електронен адрес в Сайта, Потребителят се съгласява да получава информация, изпращана от Собственика.
 2. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на електронна комуникация от Собственика чрез съответния линк в изпращаните електронни съобщения.
 3. Собственикът си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани със Сайта. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Собственика във връзка със Сайта, така и по различни физически начини, включително, но не само брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

XIII. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. С използването на Сайта и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва Сайта за лични и нетърговски цели.